messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 08 4821 3744
(นางณัฎฐฉัตร นุ่มนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร : 0 5581 0076
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 5581 0076
นางสาวมุฑิตา อองกุลนะ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(-ว่าง-)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาววราพร บุคำ)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพัชนิดา คำเครื่อง
จ้างเหมาบริการ (งานทะเบียนทรัพย์สิน)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพิมพ์สุภา สอนดี
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
โทร : 0 5581 0076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย