องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการเเทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 084-8128131
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2833311
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 084-8213744
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-2833311
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-8128131
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-8213744
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานบรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย