info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 292
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
รอปรับปรุง

place ข้อมูลหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
คำขวัญ ตำบลบ้านฝาย "พญาปาดศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมผ้าลายน้ำไหล ประเพณีไทยบุญข้าวจี่" ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ้านฝายมีเนื้อที่ประมาณ 171.058 ตารางกิโลเมตร หรือ 106911.22 ไร่ หน่วยการปกครอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งใน 6 องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2539 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ( เมื่อเดือน มิถุนายน 2553) ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านม่วง ตำบลบ้านฝาย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ห่างจากอำเภอน้ำปาด ประมาณ 8 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง หมู่ที่ 5 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง สภาพทางสังคม 1. การศึกษา ตำบลบ้านฝายมีสถานศึกษาโรงเรียนระดับระดับประถมศึกษาอยู่ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 2. จำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 6,882 คน แยกเป็นชาย 3,426 คน หญิง 3,446 คน จำนวนครัวเรือน 2,380 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 56.23 คนต่อตารางกิโลเมตร 3. ด้านศาสนา ตำบลบ้านฝาย มีทั้งวัด และสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง โดย แยกเป็น วัดที่มีวิี่มุงคามสีมา จำนวน 3 แห่ง และเป็นวัดที่ไม่มีวิมุงคาม สีมา 6 แห่ง 4. ด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมูุ่่ที่ 4 บ้านม่วง นอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ 1 แห่ง ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

place สถานที่ท่องเที่ยว
insert_drive_file เขื่อนสิริกิติ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview277
insert_drive_file วัดภูเงินวนาราม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview344
insert_drive_file อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
insert_drive_file อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview278

บุคลากรภายใน
place ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online