องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box ฝ่ายบริหาร
ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 064-2248482
นายใฝ่ ทุมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 086-2123284
นายปราณีย์ โจ่มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 097-9931423
นายเพ็ญ นามนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-5177057
account_box ฝ่ายสภา
นายพงศกรณ์ กองมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 093-1426425
นางสมนึก ไชยทิง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-2806612
นางสาวพิชชาภรณ์ แข็งบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 2
โทร : 065-0055161
นายเรืองเดช ระวังภัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3
โทร : 091-0250012
นายทองจันทร์ จันทร์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 4
โทร : 081-7331702
นายคูณ วรรณสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 5
โทร : 087-1947032
นายประหยัด ภูมิภาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6
โทร : 081-3246839
นายภูพิธนรัฐ ดีภัคตินันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 7
โทร : 082-1685178
นางคำแว่น ไชยโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 8
โทร : 086-1198328
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 092-6587955
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2833311
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 084-8213744
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 094-9656526
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-8128131
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-8195359
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานบรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 081-2833311
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 089-2676200
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 097-3037383
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 086-1193989
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 061-3683366
นางสาวเบญจวรรณ ภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 088-3164663
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-7501410
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
โทร : 090-7425058
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
โทร : 083-9960921
(นางสาววัชรีพร ภูมิภาค)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 084-3816250
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 084-8213744
(นางณัฎฐฉัตร นุ่มนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 097-9705233
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 087-8447232
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร : 089-8583860
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 087-5735108
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 087-2121643
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 061-3492623
(นางสาวฟ้าใส สัตย์สุขยิ่ง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-0213614
(นางสาวรุจิสา ล้อสินคำ)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 084-8199851
account_box กองช่าง
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 094-9656526
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 084-8147849
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 090-7433422
(นางสาววรรณนิภา ร่มโพธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 092-4920295
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 097-9271729
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-5272526
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-8128131
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
โทร : 089-2714018
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
โทร : 084-8208200
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 091-6252686
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-8195359
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
โทร : 084-8195359
(นางสาวปวีนา มินออน)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 093-1344715
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 094-7310736
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 093-1396755
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 065-4866800
(นายบุญมา คำทอง)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 087-1013218
(นายณัฐธนกาฬ จันทร์ปุย)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-1354226
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
(นางสาวเบญจมาพร บุขุนทศ)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 093-3177644
(นายอุดม นินเป้า)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 065-8540461