info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 236
account_box ฝ่ายบริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box ฝ่ายสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 092-6587955
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 092-6587955
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
(นางณัฎฐฉัตร พลเยี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางณัฎฐฉัตร พลเยี่ยม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวดุษณี ชนสยอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธำรงค์ เพ็ชรเมือง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายธนกฤต กุลพรม)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครู
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครู
(นางสาวดวงกมล มาบุญ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวดวงกมล มาบุญ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
(นายบุญมา คำทอง)
พนักงานขับรถขยะ
(นายบุญมา คำทอง)
พนักงานขับรถขยะ
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวีนา มินออน)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นางสาวปวีนา มินออน)
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online