messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

กรมส่งเสริมฯ

สถิติ sitemap
วันนี้ 65
เดือนนี้1,842
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,637
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview643
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview616
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview681

camera_alt ภาพกิจกรรม
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย มีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)[15 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[15 มกราคม 2567]
ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)[8 ธันวาคม 2566]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

ช่องทางติดต่อทาง Line

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
การประเมินความเสี่ยง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154
การประเมินความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290
การประเมินความเสี่ยง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview368

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 0 95139 9983
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 0 95139 9983
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
play_arrow การป้องกันการทุจริต-(ITA)
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบ-online

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย