info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
(นายเจษฎา เสาวภา)
พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
(นายโรย ผาแดง)
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online