info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 259
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙(๘)แห่งพระราชบัญญัต
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file แจ้งกำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ปี65 อบต.บ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview377
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.(ทางข้ามไปศาลปู่ตา)ลำห้วยพังงา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview378
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview348
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview383
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านนายหนุน ทองมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview356

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview266
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online