info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 243
play_arrow พรบ,พรก
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online